Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek “vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, soms omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, soms omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. De kinderfysiotherapeut heeft na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut een post-HBO-opleiding (of masteropleiding) tot kinderfysiotherapeut gevolgd. Tijdens de opleiding kinderfysiotherapie werkt de fysiotherapeut onder supervisie met kinderen om het vak te leren. Na de 3-jarige opleiding is men geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Voorbeelden van indicaties

Zuigelingen: asymmetrische ontwikkeling, vertraagde ontwikkeling, motorische onrust, aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de motorische ontwikkeling.

Peuters: bewegingsangst, motorische ontwikkelingsproblemen, aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de motorische ontwikkeling.

Basisschoolkinderen: motorische schrijfproblematiek, DCD, problemen bij sportdeelname, sportblessures, pijn, aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de motorische ontwikkeling.

Tieners: sportblessures, pijn, ademhalingsproblemen, inspanningsproblemen.

kinderfysiotherapie
jongleerballetjes

Verwijzing en directe toegankelijkheid:

Voor intake en onderzoek bij de kinderfysiotherapeut is geen verwijzing nodig. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij behandelen kinderen uit de omgeving van  Achterveld, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Barneveld en Amersfoort. Voor behandelingen aan huis of bij een chronische indicatie is wel een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding hiervan door de zorgverzekeraar.

Behandeling in de praktijk of aan huis

De meeste behandelingen voor peuters, basisschoolkinderen en tieners vinden plaats in de grote oefenruimte van de Heelkom. Baby’s en ernstig zieke kinderen behandel ik meestal aan huis.

Werkgebied:

Alle kinderen zijn welkom om bij ons in de praktijk te komen. Voor de buitenpraktijk geldt een groot gebied rondom Achterveld (Woudenberg, Barneveld, Leusden, Hoevelaken, Terschuur en soms ook Amersfoort)

Foto van de voorkant van de praktijk

Vergoedingen Zorgverzekeraars

Kinderfysiotherapie Achterveld heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard de eerste 18 zittingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Dit wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, u ontvangt geen rekeningen van ons.

Na 18 zittingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend verzekerd is. Als de aandoening van uw kind voorkomt op de chronische lijst en er is een verwijzing van een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Afspraken die niet door kunnen gaan dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen, zullen de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht (niet bij de zorgverzekeraar)

Samenwerkingen

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt samengewerkt met andere disciplines. Dit gebeurt altijd alleen na overleg met de ouders/verzorgers.

Consultatiebureauarts

Bij het behandelen van jonge kinderen beinvloeden de verschillende domeinen van ontwikkeling elkaar. Voor de kinderfysiotherapeutische behandeling is het van belang om rekening te kunnen houden met de algehele ontwikkeling, gezondheid, voeding en groei van uw kindje. Andersom is het ook voor de consultatiebureauarts van belang om op de hoogte te zijn van het verloop van de kinderfysiotherapeutische behandeling.

Het consultatiebureau in Achterveld en kinderfysiotherapie Achterveld bevinden zich in hetzelfde pand. Met de consultatiebureauarts in Hoevelaken vindt twee maal per jaar overleg plaats. Met andere consultatiebureauartsen vindt wanneer nodig ook overleg plaats.

Leerkrachten

Om de kinderfysiotherapeutische behandeling zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de hulpvraag en de omgeving van uw kind is informatie van de leerkracht vaak gewenst. Problemen in het motorisch functioneren kunnen hun weerslag hebben op het functioneren in de klas. Soms kan het fijn zijn als de leerkracht wat meer informatie krijgt over het motorisch functioneren van uw kind. Voor het behandelen van schrijfproblemen is samenwerken met de school altijd nodig.

(preverbaal) Logopedist

Wanneer zuigelingen en jonge kinderen slik- en voedingsproblemen hebben of problemen in de vroege spraak/taalontwikkeling kan hulp van een gespecialiseerde logopedist zinvol zijn. Wanneer een kind ook door een logopedist wordt behandeld, zullen wij proberen de zorg zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wanneer dat een meerwaarde heeft, kan de behandeling ook gezamenlijk worden gegeven.

Kinderhospice Binnenveld

Op maandag- en donderdagochtend ben ik in kinderhospice Binnenveld. Daar verzorg ik kinderfysiotherapeutische begeleiding voor de kinderen bij wie daarvoor een indicatie is. Daarbij werk ik nauw samen met de verpleegkundigen van het kinderhospice, de preverbaal logopedist en met de zorgverleners die het kind thuis heeft.

Specialisten in het ziekenhuis (bijvoorbeeld kinderartsen, revalidatieartsen)

Voor een goede begeleiding van uw kind is informatie van en naar de behandelend artsen van belang.

Kinderfysiotherapeute Gabrielle van Asbeck in Amersfoort

We proberen onze nascholing op elkaar af te stemmen, zodat we samen onze kennis op peil houden, verdiepen en verbreden. Soms volgen we om die reden dezelfde scholingen, soms juist niet. We proberen om elkaar aan te vullen, zodat we van elkaars deskundigheid kunnen profiteren.

Andere kinderfysiotherapeuten

Natuurlijk werk ik ook samen met andere kinderfysiotherapeuten. Daarom ben ik lid van verschillende samenwerkingsverbanden:
K-IOF Amersfoort: Intercollegiale Overleggroep van Fysiotherapeuten (met de ‘ K’ van kinderfysiotherapeuten). Met 14 kinderfysiotherapeuten uit de regio Amersfoort komen wij 5x per jaar bij elkaar en bespreken dan verschillende kinderfysiotherapeutische onderwerpen.

VOBZ: Dit staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging verzorgt gespecialiseerde nascholingen voor kinderfysiotherapeuten die veel werken met zeer jonge kinderen. De meeste leden van deze vereniging hebben de zg. FOK-cursus gedaan, de thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelings-stoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

WKMN: Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland, een werkgroep met als doelen: mogelijkheid bieden tot vakinhoudelijke verdieping, signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie, belichten van onderwerpen die raakvlakken hebben met het domein van de kinderfysiotherapie, contacten leggen en onderhouden met collegae.

Overige samenwerkingen

CKR (Centraal Kwaliteitregister)

Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. Hier sta ik ook geregistreerd.

 

Hogeschool Utrecht, Masteropleiding Kinderfysiotherapie:

Hier geef ik soms een gastles. Waar mogelijk participeer ik in wetenschappelijk onderzoek, bijv. Godiva.

 

NVFK (Nederlandse Vereniging voor fysiotherapeuten in de kinder- en jeugdgezondheidszorg). Deze vereniging behartigt de belangen van alle kinderfysiotherapeuten.

Specialisaties